06 اسفند 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بی قاعدگی رسانش الکتریکی در شیشه های نقره وانادیم- تلوریمی در دماهای بالاتر از یک دمای مشخصه: شاهدی بر رسانش مخلوط یونی- پلارونی غیر بی دررو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رسانش مخلوط پلارونی-یونی، سرمایش سریع مذاب، جهش غیر بی دررو پلارون های کوچک، چگالی اکسیژن های غیرپیوندی
سال 1398
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

بی قاعدگی رسانش الکتریکی در رژیم رسانشی مخلوط یون-پلارون برای سیستم شیشه ای xAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5 با درصد مولی، تهیه شده به روش معمول فرونشانی مذاب، مشاهده شد. در شیشه های مورد مطالعه، وابستگی دمایی رسانش الکتریکی جریان مستقیم نمونه ها از یک دمای مشخصه تا 380 درجه کلوین اندازه گیری شد که ماهیت نیم رسانایی نمونه ها را تایید نمود. مقادیر اندازه گیری شده در دمای نوعی 300 درجه کلوین در گستره ی 1-Scm 3-10×33/3 - 7-10×88/5 بدست آمد که نشان دهنده ی روند کاهشی رسانش الکتریکی با افزایش تراکم اکسید نقره برای نمونه های با 30- 0 x=و یک روند افزایشی در نمونه های با 50-40 x= می باشد. با افزایش درصد مولی Ag2O در گستره ی و به ویژه برای نمونه با ، مکانیسم رسانش از جهش پلارونی به پلارونی- یونی تغییر می یابد که شاهدی بر بی قاعدگی مکانیسم رسانشی است. مکانیسم رسانش الکتریکی نمونه های حاضر در دماهای بالاتر از یک دمای مشخصه، از مکانیسم جهش غیر بی دررو پلارون کوچک الکترون ها بین یونهای وانادیم پیروی نموده و مقادیر تحرک و چگالی حامل بار به عنوان پارامترهایی مهم در بررسی خواص الکتریکی در رژیم غیر بی دررو محاسبه شدند. هم چنین بررسی پارامتر چگالی اکسیژن های غیرپیوندی نشان دهنده اثر Ag2O روی پایداری گرمایی و تردی شیشه ها می باشد و دلالت بر معرفی نمونه ی با مقدار بحرانی20 x=بعنوان نمونه ی با بالاترین پایداری گرمایی دارد