21 آذر 1402
جمال سروش

جمال سروش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی-حکمت متعالیه
تلفن: 08133339880-4
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
راه کارهای سلامت جسم و نشاط روح در آیات و روایات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سلامت، جسم، نشاط، روح، آیات، روایات
سال 1396
پژوهشگران جمال سروش

چکیده

سلامت جسم و روح همواره در طول تاریخ مورد توجه انسانها بوده است، به گونهای که شخص کوچکترین ناراحتی چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی در زندگی داشته باشه باشند، نمیتوانند، زندگی خوب و با نشاطی را برای خود فراهم کند و این امر بر دیگر افراد خوانواده و حتی افراد جامعه نیز تاثیر میگذارد، در قرآن کریم از سلامت جسم و هم سلامت روح سخن به میان آمده است، و بیشترین دلیلی که بر جوانی و سالم بودن تاثیر دارد، را ایمان به خدای متعال میداند، همهی اصول و روش- هایی که با رعایت آن سلامت جسم را فراهم میکند، در سورهی کهف آیهی 19 آمده است، همچنین در جای جای قرآن نیز روشهایی برای سلامت روح و روان بیان شده است، از جمله این روش تفریح و شادی، دیدار با اقوام و... که در تغذیه روح مؤثر است، اشاره شده است، به علاوه از جمله شادیهای پسندیده عبادت و مناجات با پروردگار میباشد. این تحقیق که به صورت کتابخانهای گردآوری شده است و با توجه به فراوانی آیات قرآن و روایات در این باره به برخی از این آیات و روایات که مربوط به کلید واژگان است بررسی نمودهایم، هم چنین از آیات و روایاتی که اصول و دستور العملهایی که برای سالم ماندن گفته شده است را تبیین کردهایم، تا بتوانیم با تکیه بر این دستورالعملها از راز سالم بودن بهرهمند شویم، در این پژوهش با توجه به اطلاعات بدست آمده به این نتیجه میرسیم که تمامی اصولی که در آیات قرآن و روایات معصومین آمده است، کاملا علمی و اثبات شده میباشند، یعنی با عمل کردن به این روشها سلامت )جسم و روح( فرد تأمین میشود و به طور کامل برای انسان مؤثر و مفید میباشد.