21 آذر 1402
محمد آتله خاني

محمد آتله خانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر. دانشگاه ملی ملایر . گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 09183139522
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: استنباط آماری در مدل اخطار تعمیر سیستم های مهندسی
  • فوق لیسانس آمار ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1380 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: برآوردگرهای انقباض بردار میانگین دو جامعه نرمال چند متغیری
  • لیسانس آمار ، دانشگاه رازی ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Atlehkhani (2018) The repair alert models with fixed and random effects COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: 48(2); 385-395
2
Mohammad Atlehkhani (2015) Inference under random maintenance policies with a polynomial form as the repair alert function JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: 86; 1415–1429
مقاله ارائه‌شده
1
محمد آتله خانی (1398) برخي راه حل ها براي مشكل p-مقدارها اولین سمینار استنباط شواهدی، ایران¡ مشهد
2
محمد آتله خانی (1397) اثرهاي ثابت و تصادفي در مدل اخطار تعمير چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، ایران¡ شاهرود
3
Mohammad Atlehkhani (2017) Random preventive maintenance under mixed e ects , iran, mashhad
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسن قراباغی، محمد آتله خانی (1398) بررسي گرايش جوانان استان همدان به ازدواج: وضعيت، موانع و راهكارهاي بهبود آن اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
2
حسن قراباغی، محمد آتله خانی (1397) اميد به آينده در بين جوانان استان همدان و عوامل موثر در آن اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه آمار (1398 - 1400)
  • مدیر گروه آمار (1390 - 1391)
  • مدیر امور آموزشی (1388 - 1390)
بیشتر