01 مهر 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه روشی مناسب جهت پیش بینی اثرات فرآیندهای جوشکاری در صنایع کشتی سازی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تنش پسماند- جوشکاری قوسی- روش اجزا محدود
سال 1387
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

از فرایندهای جوشکاری در صنعت کشتی سازی بصورت گسترده استفاده می شود. فرایند جوشکاری منجر به توزیع غیریکنواختی از درجه حرارت می شود که با کرنش های حرارتی و تغییر شکل های پلاستیک محلی همراه است. تنشهای پسماند و اعوجاج های ناشی از فرایند جوشکاری سبب مسائل مهمی چون شکست و کاهش مقاومت کمانشی سازه می شود. در این مقاله با استفاده از یک تحلیل دو بعدی فرایند جوشکاری قوسی به کمک روش اجزاء محدود مدل شده است. هدف اصلی این شبیه سازی بررسی تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری می باشد. با استفاده از کد ماکرو تهیه شده در نرم افزار ANSYS به حل دو مرحله ای غیرکوپل حرارتی و مکانیکی دست یافته ایم از حل حرارتی، تاریخچه دمایی و از حل مکانیکی، توزیع تنشها بدست می آید. مقایسه نتایج مدل اولیه با نتایج تجربی رضایت بخش بوده است و در نهایت نتایج تنشهای پسماند مربوط به شبیه سازی فرایند جوشکاری سه پاسه انجام شده آورده شده است.