07 اسفند 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از مدل المان محدود بر هم کنش المانها در تحلیل حرارتی سه بعدی فرآیندهای جوشکاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری، روش اجزا محدود، تحلیل غیرکوپل، تاریخچه دمایی
سال 1390
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

فرآیند جوشکاری منجر به توزیع غیر یکنواختی از درجه حرارت می شود، که با کرنش های حرارتی و تغییر شکلهای پلاستیک محلی همراه است. در این مقاله به معرفی روشی جدید برای شبیهسازی سهبعدی فرایندهای جوشکاری که قادر است توزیع حرارت ایجاد شده در حین و پس از انجام فرایند جوشکاری را تا زمان سرد شدن قطعه تا حد قابل قبولی پیشبینی کند، پرداختهایم. در این تحقیق فرایند جوشکاری قوسی به کمک روش اجزا محدود به صورت سه بعدی و با استفاده از نرمافزار ABAQUS شبیه سازی شده است. هدف اصلی این شبیه سازی بررسی توزیع غیر یکنواخت دمای ناشی از جوشکاری بر روی قطعه کار میباشد. با استفاده از روش تحلیل غیرکوپل از تحلیل حرارتی تاریخچه دمایی قطعه مورد نظر بدست آمده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تجربی بسیار رضایت بخش بوده است.