21 آذر 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی مقاومت بالستیکی هدف های ساندویچی با رویه آلومینیومی و هسته فوم پلی یورتان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مقاومت بالستیکی، جذب انرژی، شکل آسیب
سال 1394
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

در این تحقیق به بررسی مقاومت بالستیکی سازه های ساندویچی با رویه آلومینیومی و با هسته فوم پلی یورتان و فوم پلی یورتان تقویت شده با پین های آلومینیومی پرداخته شده است. تغییرات چگالی فوم هسته و اثر تقویت هسته فوم در درصدهای مختلف پین آلومینیومی در جذب انرژی و حد بالستیک سازه های ساندویچی در آزمون های ضربه سرعت بالا تحت ضربه با پرتابه های سرتخت و سرمخروطی در محدوده سرعت های 170- 260 متر بر ثانیه، به وسیله-ی اسلحه گازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان دادند که افزایش چگالی فوم، باعث افزایش حد بالستیک و جذب انرژی شد. برای سازه های ساندویچی با هسته کامپوزیتی، حد بالستیک و جذب انرژی بالاتری در مقایسه با هسته فومی(در حدود 30 متر بر ثانیه) به دست آمد. استفاده از پین های آلومینیومی علاوه بر افزایش مقاومت هسته، باعث تغییر در شکل آسیب و افزایش جذب انرژی رویه پشتی شد و برای پرتابه سرتخت حد بالستیک و جذب انرژی بالاتری نسبت به سرمخروطی به دست آمد.