06 اسفند 1402
مجيد رستمي

مجید رستمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه تولید و زنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن: +98-81-32355416
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی ، فردوسی مشهد ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان رساله: بررسی کارایی مصرف و پویایی نیتروژن در ارقام ذرت
 • فوق لیسانس زراعت ، فردوسی مشهد ، ایران (1380 - 1383)
 • لیسانس زراعت و اصلاح نباتات ، شهرکرد ، ایران (1375 - 1379)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تغذیه گیاهی
 • گیاه پالایی
 • فیزیولوژی تنشهای محیطی
 • اکوفیزیولوژی گیاهی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مجید رستمی (1401) بررسي تراكم و غالبيت علف هاي هرز تاكستان هاي شهرستان مياندوآب و تاثير آن بر روي عملكرد انگور تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 10.22034/csrar.2023.326559.1185; 1-10
2
3
4
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of foliar application of zinc oxide nanoparticles on traits of some medicinal plants under aeroponic system conditions international journal of horticultural science and technology: 4; 445-452
5
6
مهدی قبولی، زهرا موحدی، مجید رستمی (1401) تأثير كاربرد روي، فسفر و تلقيح با قارچ اندوفيت Serendipita indica بر رشد و عملكرد توت فرنگي در سيستم هواكشت زیست شناسی گیاهی ایران: 52; 1-20
7
Majid Rostami (2022) Efficient Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Rhizosphere Using Plant Growth Regulators and Biological Agents POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS: DOI: 10.1080/10406638.2022.2102663; DOI: 10.1080/1040663
8
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Exogenous salicylic acid improves photosynthetic pigments and morphological traits of four medicinal plants in an aeroponic system journal of plant molecular breeding: 1; 1-9
9
Majid Rostami (2022) Exogenous gibberellin and bulb size affect morpho- physiological traits and allicin content of Persian shallot EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE: 87 (3); 1-7
10
Alireza Shayganfar, behroz mohammadparast, Majid Rostami (2021) Salt stress causes a significant increase in anti-cancer crocins content of saffron stigma SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY: 143; 61-68
11
Majid Rostami (2021) Improvement of the Rhizoremediation efficiency of PAHs contaminated soil under cysteine treatment along with modeling Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management: 16; 100519
12
Majid Rostami (2021) Current methods and technologies for degradation of atrazine in contaminated soil and water: A review Environmental Technology & Innovation: 24; 102019
13
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1400) تاثير قارچ Piriformospora indica بر صفات مورفوفيزيولوژيك گياه تربچه (Raphanus raphanistrum L.) در شرايط تنش فلزات سنگين دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31; 117-129
14
15
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1399) تأثير قارچ Piriformospora indica در كاهش اثرات منفي تنش شوري در گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis L.) تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 2; 219-229
16
17
zahra movahedi, Majid Rostami, Mehdi Ghabooli (2020) Piriformospora indica Culture Filtrate and Biofertilizer (Nitrokara) Promote Chicory (Cichorium intybus L.) Growth and Morpho-physiological Traits in an Aeroponic System and Soil Culture international journal of horticultural science and technology: 4; 353-363
18
zahra movahedi, Majid Rostami (2020) Production of Some Medicinal Plants in Aeroponic System Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 1; 91-99
19
مجید رستمی (1399) اثر تنش كم آبي بر شاخص هاي فتوسنتزي سه رقم نخود زراعي (.Cicer arietinum L) تنش های محیطی در علوم زراعی: 13; 85-96
20
21
zahra movahedi, Majid Rostami (2019) Effects of Various Drying Methods on the Quantity and Quality of Peppermint (Mentha piperita L.) Essential Oil Herbal Medicines Journal: 4; 157-162
22
23
24
25
26
27
28
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2019) Combination Effect of Piriformospora indica, Chilling and Gibberellic Acid on Seed Germination Traits of Kelussia odoratissima Mozaff Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 8(1); 33-40
29
30
31
Majid Rostami (2019) Morpho-physiological Response of Saffron (Crocus Sativus L.) to Particle Size and Rates of Zinc Fertilizer COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: 50; 1250-1257
32
مجید رستمی (1397) اثر تراكم و دماي هوا در زمان كاشتبر عملكرد و برخي صفات مورفوفيزيولوژيك گياه دارويي سير تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: 34; 766-780
33
مجید رستمی (1397) مطالعه فلور علف هاي هرز مزارع لوبيا (Phaseolus vulgaris) شهرستان ازنا پژوهش های حبوبات ایران: 9; 43-56
34
35
zahra movahedi, Majid Rostami (2018) Effect of Cadmium Stress on Morpho-physiological Traits in Garden cress and Radish in Aeroponic System Iranian Journal Of Plant Physiology: volume 9 issue 1; 2591-2599
36
37
زهرا موحدی، مجید رستمی (1397) تأثير تنش شوري بر برخي از صفات مورفوفيزيولوژيك و كميت و كيفيت اسانس نعناع فلفلي تنش های محیطی در علوم زراعی: 2; 413-420
38
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1397) برهمكنش تنش شوري و اسيد ساليسيليك بر صفات فيزيولوژيك بالنگو پژوهشهای گیاهی: 2; 295-307
39
40
41
Majid Rostami (2018) An Assessment of the Sustainability of Agricultural Systems in Golestan Province, Iran international journal of agricultural management and development: 8; 91-100
42
مجید رستمی، معصومه ملکی (1396) اثر محلول پاشي نانو كودهاي مختلف بر برخي صفات فيزيولوژيك زعفران زراعت و فناوری زعفران: 5; 345-359
43
44
zahra movahedi, Majid Rostami (2017) تاثير برخي تيمارهاي پرايمينگ بر جوانه زني پنيرباد تحقیقات بذر: 23; 51-60
45
46
47
48
مجید رستمی (1395) بررسي پارامترهاي فتوسنتزي در مراحل فنولوژيك ارقام گياه نخود تحت شرايط تنش كم آبي مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران: 1; 74-84
49
مجید رستمی، بهروز محمد پرست (1394) اثر سطوح مختلف تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه زعفران زراعت: 3; 179-193
50
51
Majid Rostami (2015) Comparison of ammonia emissions from animal wastes and chemical fertilizers after application in the soil International Journal Of Recycling Of Organic Waste In Agriculture: 4; 127-134
52
مقاله ارائه‌شده
1
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2023) Effect of Serendipita indica Inoculation on Some Morphological Traits of Marjoram (Origanum majorana L.) 10 national congress on medical plants, iran, Urmia
2
مجید رستمی، بهروز محمد پرست (1401) تغييرات صفات جوانه زني و ويژگي هاي فيزيولوژيك گياه كرچك در شرايط تنش شوري کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی، ایران¡ قم
3
مجید رستمی، زهرا موحدی (1401) اثر تنظيم كننده هاي رشد بر رنگيزه هاي فتوسنتزي و توليد دانه گياه شب بو کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی، ایران¡ قم
4
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of Pb(NO3)2 on some morphology characteristics of chicory in aeroponic system 4th international congress and 5th National conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms, iran, Ramsar
5
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of different concentrations of heavy metals application on some germination indices of chicory 4th international congress and 5th National conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms, iran, Ramsar
6
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، معصومه ملکی، محمد عبدلی، مجید رستمی (1401) بررسي تنوع برخي خصوصيات فنولوژيك و مورفولوژيك در ارقام و ژنوتيپ‎هاي انگور (Vitis vinifera L.) استان خوزستان بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ شهرکرد
7
مجتبی یاری، مجید رستمی (1400) تعيين تركيبات شيميايي بقايايي زراعي زعفران كشت شده در غرب ايران در تغذيه گوسفند اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران¡ بیرجند
8
9
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1398) تاثير نانوذرات سيليكون (SiO2) بر خصوصيات مورفولوژيك گوجه فرنگي تحت تنش خشكي در سيستم هواكشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
10
مجید رستمی (1397) تاثير غني سازي دي اكسيد كربن در محيط رشد بر عملكرد و كيفيت گياهان ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران¡ تهران
11
مجید رستمی (1397) بررسي اثر تنش خشكي بر صفات جوانهزني گياه شب بو اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران¡ پارس آباد
12
13
مجید رستمی (1397) اثر غلظت و اندازه ذرات اكسيد روي برعملكرد و كميت گل زعفران دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، ایران¡ بروجرد
14
مجید رستمی (1396) ارزيابي تاثير مديريت شيميايي علفهاي هرز بر ميزان پرولين و فعاليت آنزيم پراكسيداز گياه موسير کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، ایران¡ کرج
15
مجید رستمی (1396) ارزيابي تاثير مديريت شيميايي علفهاي هرز بر صفات مورفولوژيك گياه موسير کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، ایران¡ کرج
16
Majid Rostami (2017) Effect of Foliar Application of Biofertiliser and Nanofertilisers on Morpho-Physiological Characteristics of Peppermint (Mentha piperita L.) Future Agriculture:Socio-ecological transitions and bio-cultural shifts”, Germany, Bonn
17
مجید رستمی (1396) بررسي نقش موثر تنظيم كننده هاي رشد در ايجاد كالوس هاي جنين زا در ارقام مختلف گلايل نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
18
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر توانايي جذب عناصر در گياه بادرنجبويه (Melissa Officinalis) تحت شرايط تنش شوري دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
19
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك گياه بادرنجبويه (Melissa Officinalis) در شرايط تنش شوري پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
20
زهرا موحدی، مجید رستمی، مهدی قبولی (1396) بررسي اثر قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي صفات مورفولوژيك گياه دارويي كاسني پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
21
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1396) اثر محلول پاشي روي (Zn) بر خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L.) در سيستم هواكشت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
22
محمد عبدلی، مجید رستمی (1396) برهمكنش تنش شوري و محلول پاشي نانوكودها بر رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه دارويي كاسني پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
23
مجید رستمی (1396) اثر بنزيل آمينوپورين و نفتالين استيك اسيد بر توليد برگ و ريشه زايي در پداژه هاي دو رقم گلايل دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
24
محمد عبدلی، مجید رستمی (1396) اثر محركهاي رشدي و نانوكودها بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گياه دارويي بادرشبو دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
25
Majid Rostami (2017) The effect of cadmium chloride on Rosmarinic acid content in stem culture of lemon 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, Karaj
26
Majid Rostami (2017) The effect of cadmium chloride on total phenolic compounds in stem culture of lemon balm (Melissa officinalis L.) 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, Karaj
27
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2017) Effect of Various Treatments on Seed Germination and Breaking Seed dormancy in Medicinal Herb Kelussia Odoratissima Mozaff 6th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Tehran
28
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، مجید رستمی (1395) مقايسه موادجامد محلول، فنول كل، فلاونوئيد و آنتوسيانين پنج رقم انگور در باغات ملاير نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز
29
معصومه ملکی، مجید رستمی (1395) تاثر محلول پاشي نانو كودها بر عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيكي ارقام مختلف كنجد( Sesamum indicum L.) سومین همایش یافته های نوین درمحیط زیست واکوسیستم های کشاورزی، ایران¡ تهران
30
مجید رستمی (1395) بررسي اثر متانول بر صفات مورفولوژيك دو رقم كلزا در شرايط ديم همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های کشاورزی، ایران¡ تهران
31
مجید رستمی (1395) بررسي تاثير كاشت گياه سورگوم در حذف پايرن از خاك هاي آلوده سومین همایش یافته های نوین درمحیط زیست واکوسیستم های کشاورزی، ایران¡ تهران
32
Majid Rostami (2016) Assessment the Sustainability of Agricultural Systems in Golestan Province, Iran 4th International Conference On Sustainable Development, Italy, Rome
33
مجتبی یاری، مجید رستمی (1395) بررسي ارزش غذايي ضايعات زعفزان فزآوري شذه در تغذيه نشخواركنندگان هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران¡ تهران
34
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1395) بررسي تاثير قارچ شبه ميكوريزي Piriformospora indica بر جوانه زني گياه دارويي روناس همایش ملی گیاهان دارویی، ایران¡ تهران
35
مجید رستمی (1395) اثر تنش خشكي بر صفات مورفولوژيك ريشه ارقام نخود در شرايط آزمايشگاهي ششمین همایش ملی حبوبات ایران، ایران¡ خرم آباد
36
مجید رستمی (1394) بررسي نيازسرمايي گل استرنبرجيا )جام زرين يا بي منت باران( و اثر اندازه سوخ)پياز( بر رشد، نمو و گلدهيَ آن دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران¡ ملایر
37
مجید رستمی (1394) گل استرنبرجيا )بي منت باران(: گل سوخوار )پيازي( در حال انقراض بومي ايران و ارائه راهكارهاي حفاظت از آن دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران¡ ملایر
38
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) تاثير نانو كودها و كودهاي زيستي بر رنگيسه هاي فتوسنتسي نعناع فلفلي همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
39
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) اثرنانوكودها وكودهاي زيستي مختلف برميزان پرولين برگ نعناع فلفلي همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
40
مجید رستمی (1394) رشد و نمو گياهان سوخوار، خواب در اندام ذخيره اي آن ها و شيوه برطرف كردن آن اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ همدان
41
Majid Rostami (2016) Effects of Cadmium Stress on Biochemical Traits of Lallemantia royleana 3rd International Conference on Biotechnology and Bioinformatics, india, pune
42
زهرا موحدی، مجید رستمی (1394) بررسي برخي عوامل موثر در جوانه زني گياه دارويي پنيرباد (Withanina coagulans) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ ملایر
43
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1393) بررسي امكان كلنيزاسيون گياه دارويي سنبل الطيب با استفاده از قارچ اندوفيت Piriformospora indica دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
44
زهرا موحدی، مجید رستمی (1393) امكان سنجي توليد گياه سنبل الطيب در سيستم هواكشت اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران¡ تهران
45
مجید رستمی، زهرا موحدی (1391) تاثير روش كاربرد انواع كودهاي نيتروژني بر ميزان كلروفيل برگ دو رقم ذرت همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، ایران¡ ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
کتاب
1
مجید رستمی (1395) فرهنگ اصطلاحات ژنتيك و بيوتكنولوژي شابک:978-600-6217-28-4
2
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1394) زيست شناسي گياهي شابک:978-600-90452-7-3

سوابق اجرایی

 • سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (1398 - 1399)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (1391 - 1395)
 • مدیر گروه فضای سبز (1388 - 1391)
بیشتر