01 مهر 1402
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرآنی ماساژ کف پایی بر الگوی فشار کف پایی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا حین راه رفتن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Plantar Massage, Peak Force, Time to Peak Force, Loading Rate
سال 1401
مجله مطالعات طب ورزشی
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

هدف از مطالعة حاضر بررسی اثر آنی ماساژ بر توزیع فشار کف پایی افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا حین راه رفتن است. 15 نفر از افراد مبتال به بیثباتی مچ پا در این پژوهش شرکت کردند. پارامترهای اوج فشار کف پایی، اوج نیرو، زمان رسیدن به اوج نیرو و نرخ بارگذاری در نواحی دهگانة پا حین راه رفتن، قبل و بعد از ماساز اندازهگ یری و ثبت شد. نتایج نشان دادند حداکثر فشار کف پایی در متاتارسال اول )034/0=p )و حداکثر نیروی در نواحی متاتارسال اول )03/0=p ،)بخش میانی پا )045/0=p )و بخش داخلی پاشنه )005/0=p )بعد از ماساژ کاهشی معنادار داشت. زمان رسیدن به حداکثر فشار کفپا در ناحیة میانی پا )041/0=p )و زمان رسیدن به حداکثر نیرو در ناحیة میانی پا پس از ماساژ افزایش معناداری نشان داد )041/0=p .)نرخ بارگذاری در هیچکدام از نواحی پا، بین قبل و بعد ماساژ تفاوت معناداری نداشت. بر اساس نتایج حاضر میتوان ماساژ را مداخلهای برای بهبود توزیع فشار و متعاقب آن کاهش بروز آسیب مجدد و کاهش اثرات منفی این نوع آسیب پیشنهاد کرد.