21 آذر 1402
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نیروهای عکس العمل زمین، ایمپالس و میزان بار وارد شده هنگام فرود متقاطع در بیماران مبتلا به کمر درد ارجاعی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرود متقاطع، نیروی عکس العمل ، ایمپالس، نرخ بارگذاری
سال 1396
مجله بیهوشی و درد
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه پارامترهای نیروهای عکس العمل هنگام فرود در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن است . روش بررسی: 21 نفر مرد سالم و 21 نفر مرد بیمار مبتلا به کمر درد مزمن در این مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از یک صفحه نیرو (1000 هرتز) مولفه های نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود اندازه گیری شد. سپس متغیرهای اوج نیروهای عکس العمل زمین و زمان رسیدن به آن ها، ایمپالس، و نرخ بارگذاری استخراج شدند. آزمون آماری t دو گروه مستقل با سطح معناداری (05/0˂P) جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: افراد مبتلا به کمر درد مزمن مولفه های نیروی عکس العمل داخلی- خارجی کمتری(Fy1,2,3 ) و حداقل نیروی عکس العمل عمودی بیشتری در تماس پنجه پا با زمین(FZ2) هنگام فرود در مقایسه با افراد سالم دارند (05/0P<) . بیماران مولفه های1,2 Fy سریع تر، زمان رسیدن به مولفه های1,2 FZ طولانی ترو3,4 FZ سریع تری دارد(05/0P<). بیماران مبتلا به کمر درد مزمن نرخ توسعه نیرو Yکمتری هنگام فرود دارند(049/0P=). نتیجه گیری: افراد مبتلا به کمر درد میزان نیروی عکس العمل عمودی بیشتری نسبت به افراد سالم داشتند و این عوامل به عنوان یک فاکتور خطر زا در افزایش نیروها کامپرسی به ستون فقرات در نظر گرفته می شود.