20 مرداد 1399
امين ترنجيان

امین ترنجیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع آب
تلفن: 08133339841- داخلی 493
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات فصلی و مکانی غلظت کادمیوم در آب زیرزمینی دشت همدان- بهار با استفاده از روش های قطعی و زمین آمار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آب های زیرزمینی، دشت همدان- بهار، روش قطعی، زمین آمار، کادمیوم
سال 1394
مجله دانش آب و خاک
پژوهشگران امین ترنجیان

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از بعضی روش­های قطعی و زمین­آمار از قبیل کریجینگ، فاصله معکوس، چندجمله­ای موضعی و توابع پایه شعاعی، تغییرات فصلی و مکانی عنصر کادمیوم در آب­های زیرزمینی دشت همدان-بهار واقع در استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از 30 حلقه چاه در چهار فصل تابستان، پاییز و زمستان 1381 و بهار 1382 نمونه­گیری به­عمل آمد. به­منظور تحلیل فصلی و مکانی کیفیت عناصر مورد بررسی در آبهای زیرزمینی از امکانات نرم­افزاری زمین آمار ArcGIS نسخه 10 استفاده گردید. معیارهای ارزیابی میانگین خطای مطلق (MAE)، ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) و انحراف استاندارد عمومی (GSD)، با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل چند جمله­ای موضعی، روش کریجینگ (با توابع ساده و گسسته)، روش کریجینگ (با مدل­های احتمالی و شاخص) و کریجینگ (با مدل­های احتمالی و شاخص) به­ترتیب بهترین روش برای تخمین غلظت کادمیوم در فصل­های تابستان، پاییز، زمستان و بهار می­باشند. همچنین روش کریجینگ (با مدل­های احتمالی و شاخص) در فصل­های تابستان و پاییز و روش توابع پایه شعاعی در فصل­های زمستان و بهار به­عنوان نامناسب­ترین روش­ها تعیین گردیدند. نتایج ارزیابی نشان داد، بهترین روش انتخاب شده در یک مقطع زمانی را نمی­توان برای سایر فصل­ها نیز استفاده نمود. همچنین غلظت کادمیوم در فصل تابستان در شمال دشت و در فصل بهار در شمال شرقی دشت بالا بود. این غلظت در فصل پاییز در تمام دشت برابر 2/0 میکروگرم بر لیتر و در فصل زمستان از سمت شرق به غرب روبه افزایش مشاهده گردید.