20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین انرژی فعالسازی بلورینگی به روش کیسینجر و شاخص رآبی برای پایداری گرمایی شیشه-های MoO3-V2O5-TeO2
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شاخص رآبی برای پایداری گرمایی
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در پژوهش حاضر، شیشه های اکسیدی xMoO3-(60-x)V2O5-40TeO2 با درصدهای مولی مختلف اکسید مولیبدن (0 ≤ x ≤ 60) با روش معمول سرمایش مذاب ساخته شده اند. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) برای این نمونه ها در نرخ های گرمایش مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا شاخص رآبی برای پایداری گرمایی، تمایل به شیشه ای شدن و سایر ویژگی های کالریمتری آنها مشخص گردد. دمای گذار شیشه ای(Tg)، دمای شروع بلورینگی(Tx) و دمای بلورینگی(Tcr) در نرخ های گرمایش مختلف تعیین شده است، تا با استفاده از آنها انرژی فعالسازی بلورینگی (∆E)نمونه ها با استفاده از مدل کیسینجر محاسبه شود.