20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مبسوط ساختاری شرر و ویلیامسون-هال برای نانوبلورهای ZnSe:Cu-Mn سنتز شده توسط روش آبی- مایکروویو همراه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ZnSe
سال 1400
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

نانوذرات سلنیدروی هم آلاییده به یون های ناخالصی مس و منگنز به روش آبی در pH=11.2 سنتز شده و توسط امواج مایکروویو در مدت زمان های صفر و 6 دقیقه رشد یافته اند. هدف از این مطالعه ارزیابی مقایسه ای متوسط اندازه ذرات در این نانوذرات است که با اندازه گیری های مستقیم میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) و همچنین از تحلیل مبسوط ساختاری پراش پرتو ایکس بدست آمده است؛ یعنی عوامل مختلف پهن شدگی قله های پراش پرتو ایکس در نظر گرفته شده اند. برای نمونه های سنتز شده، مشخصه هایی مانند چگالی دررفتگی(δ)، کرنش شبکه(ɛ)، اندازه نانوبلورها(D) و پهنای قله در نصف بیشینه ارتفاع (FWHM : βhkl) با دو روش شرر و ویلیامسون-هال مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج XRD، تشکیل فاز نانو این نانوذرات را با اندازه ای در بازه 401/1 تا 571/1 نانومتر تایید کرده است. رهیافت ویلیامسون-هال نتایج دقیق تری را برای ملاحظات ساختاری نظیر کرنش شبکه و چگالی دررفتگی ارائه نموده است