20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ویلیامسون-هال و شرر در برآورد اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی شبکه ای نانوبلورهای هسته-پوسته ی ZnSe:Cu@ZnS سنتز شده به روش آبی- فوتوشیمیایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کرنش شبکه ای
سال 1400
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این کار، نانوبلور های (NCs) نیمرسانای ZnSe:Cu و هسته-پوسته ZnSe:Cu@ZnS با مقادیر مختلف ناخالصی مس با استفاده از یک رویکرد آبی-فوتوشیمیایی سنتز شدند. در فرایند مذکور، تیوگلیکولیک اسید (TGA) به عنوان عامل پوششی استفاده شد. به منظور بررسی مشخصات ساختاری نانوبلورهای سنتز شده، تحلیل مبسوط قله های پراش پرتو X (XRD) اجرا شد. آنالیز XRD ساختار بلوری زینک بلند مکعبی آن ها را نشان داد. مطابق با نتایج بدست آمده برای نمونه های سنتز شده، هیچ جابجایی قابل توجهی در موقعیت پیک های XRD، با افزایش ناخالصی مشاهده نشد. وابسته به درصد ناخالصی، اندازه نانوبلورها در محدوده nm 17/1-50/0 بود. در این پژوهش، ویژگی های ساختاری از قبیل چگالی دررفتگی(δ)، کرنش شبکه(ε) اندازه ذرات (D)و عرض کامل در نیم بیشینه ی (FWHM:βhkl) قله های XRD به روش-های ویلیامسون-هال و شرر ارزیابی شده است، و دلالت بر این دارد که ZnSe:Cu(0.1%)@ZnS دارای بهترین کیفیت بلوری می باشد و همچنین، رهیافت ویلیامسون-هال برای ملاحظات ساختاری نظیر کرنش و چگالی دررفتگی شبکه ای نتایج دقیق تری را ارائه می دهد.