20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین انرژی فعالسازی بلورینگی و پایداری گرمایی شیشه های TeO2-V2O5-Sb2O3 یا Determination of the crystallization activation energy and thermal stability of TeO2- V2O5- Sb2O3 glasses
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انرژی فعال سازی بلورینگی
سال 1395
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

چکیده در پژوهش حاضر، نمونه های توده ای آمورف 40TeO2-(60-x)V2O5-xSb2O3 با درصدهای مولی مختلف 0≤x≤10 با روش سرمایش سریع مذاب ساخته شدند. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) برای این نمونه ها در نرخ های گرمایش مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا پایداری گرمایی، تمایل به شیشه ای شدن و سایر ویژگی های کالریمتری آنها مشخص گردد. دمای گذار شیشه ای(Tg)، دمای شروع بلورینگی(Tx) و دمای بلورینگی(Tcr) در نرخ های گرمایش مختلف تعیین شده است، تا با استفاده از آنها انرژی فعالسازی بلورینگی نمونه ها با استفاده از مدلهای اوزاوا و کیسینجر محاسبه شود. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شیشه ی باx=10 دارای بالاترین پایداری گرمایی و تمایل به شیشه ای شدن و درنتیجه دارای مقاومت بسیار خوب در مقابل تنش-های گرمایی است؛ در نمونه ی باx=5 کاهش شدیدی در انرژی فعالسازی بلورینگی مشاهده می شود، که می توان آنرا ناشی از افزایش تراکم اکسیژن های غیر پیوندی دانست.