20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر مدت زمان تابش امواج ماکروویو و افزودن ناخالصی Cu بر رشد نانوبلورهای سلنیدروی (ZnSe) و خواص اپتیکی آن یا Investigation of the effect of microwave irradiation time and adding impurity on the growth process and optical properties of ZnSe nanocrystals (NCs)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو بلورهای ZnSe
سال 1395
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این مقاله ، نانو بلورهای ZnSe با تابش مایکروویوساخته شده اند و پودر سلنیوم (Se) و NaBH4 و محلول استات روی ) ZnS ( به عنوان مواد اولیه و تیوگلیکولیک اسید ) TGA ( به عنوان عامل پوششی کاتالیست واکنش که اندازه ذرات را کنترل می کند ، استفاده شده است . با افزایش مدت زمان تابش امواج ماکروویو و در ادامه با افزودن یونهای مس به عنوان ناخالصی تغییر در میزان رشد و نیز خواص اپتیکی ذرات با استفاده از آنالیزهای PL , UV XRD بررسی شده است . آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری ) TEM ( میانگین اندازه 2 تا 5 نانومتر برای نانوبلورهای ZnSe نشان می دهند. نانو 3 الکترون ولت را دارند . / بلورهای ساخته شده گاف نواری 22