20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سنتیک بلورینگی و تعیین شاخص آورامی در نمونه های آمورف -NiO5O2V- 2TeO توسط تحلیل کالریمتری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شیشه های اکسیدی، گرماسنجی روبشی تفاضلی، شاخص آورامی، خواص گرمایی، انرژی فعالسازی بلورینگی.
سال 1395
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

شیشه های اکسیدی دارای خواص منحصر بفردی هستند. در کار حاضر چگونگی تغییر خواص گرمایی با ترکیب نمونه ها بررسی شده است. در این کار، شیشه های سه مؤلفه ای xNiO-5O2V (x-60) –2TeO40 با درصدهای مولی متفاوت 20≤x≤0 با روش استاندارد سرمایش سریع مذاب ساخته شده اند. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) برای این نمونه ها در بازه ی دمایی (oC 500-150) و در نرخ-های گرمایش K/min 12 و10,9, 6, 3=φ مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از نتایج کالریمتری،خواص گرمایی نظیر دمای تبلور(Tcr )، شاخص آورامی(n) و درنتیجه انرژی فعالسازی بلورینگی(Ec) محاسبه شده اند. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی روند کاهشی در انرژی فعالسازی بلورینگی با افزایش درصد مولی اکسید نیکل می باشد که می توان آنرا به افزایش تراکم اکسیژن های غیر پیوندی و افزایش تردی این نمونه ها نسبت داد. مقادیر به دست آمده برای شاخص آورامی(n)، نشان می دهد که این شاخص حول مقدار 1 n ≈ در افت وخیز است که مشخصه رشد بلوری سطحی یا تک بعدی می باشد، بنابراین می توان آنرا احتمالا به رشد بلورکهای سوزنی شکل تلوریمی نسبت داد.