20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار مقاومت منفی در شیشه های اکسیدی Ag2O-TeO2-V2O5
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
: آمورف، روش سرمایش سریع مذاب، اثر پول- فرنکل، ضریب کاهنده ی سد پتانسیل.
سال 1396
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

نمونه های توده ای آمورف xAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5با 6 درصد مولی متفاوت با روش سرمایش سریع مذاب ساخته شدند. اثر میدان الکتریکی قوی بر رسانش الکتریکی نمونه ها، با بهره گیری از پیکربندی الکترودی گاف گونه مورد بررسی قرار گرفت. رسانش الکتریکی نمونه ها در میدان های الکتریکی ضعیف، به صورت اهمی و در میدان های الکتریکی قوی، رفتاری غیر اهمی از خود نشان می دهد. نتایج حاصل از مطالعه ی منحنی های مشخصه ی ولتاژ- جریان، افزایش انحراف از قانون اهم را همراه با افزایش چگالی جریان الکتریکی نشان می دهد. رفتار غیر اهمی در نمونه های مذکور با اثر پول- فرنکل مطابقت دارد و در میدانهای الکتریکی در حدود v/cm 104 اتفاق می افتد. مبتنی بر اثر پول- فرنکل، ضریب کاهنده ی سد پتانسیل در نمونه ها نیز به دست آمد. همچنین نتایج نشان می دهد که ولتاژ پدیده ی کلیدزنی نمونه های آمورف مورد بررسی، با افزایش فاصله ی الکترودی و دمای نمونه ها، به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.