20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فعالیت آنتی باکتریایی بروش انتشار دیسک نانوذرات ZnSe و ZnSe:Cu سنتز شده به روش آبی- مایکروویو بر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات ZnSe، ZnSe:Cu، تابش مایکروویو، خاصیت آنتی باکتریال، روش انتشار دیسک
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

این پژوهش متشکل از دو بخش کلی است. در مرحله اول ابتدا نانوذرات ZnSe، ZnSe:Cu با درصدهای مختلف ناخالصی (0، 1/0، 75/0 و 5/1 درصد) و همچنین ZnSe تحت تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه به روش آبی تهیه شده و در مرحله بعد، خواص آنتی باکتریایی بر روی دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس، به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنتز نانوذرات ZnSe از ترکیب پودر سلنیم و پودر سدیم بوروهیدرید به عنوان منبع یون سلنیم و از استات روی به عنوان منبع یون روی استفاده شده است. سپس در مرحله آماده سازی منبع یون روی، پس از تنظیم pH محلول روی مقدار 2/11، از تیوگلیکولیک اسید (TGA) به عنوان عامل پوششی جهت ممانعت از کلوخه ای شدن نانوذرات سنتز شده استفاده شده است. برای تهیه نانوذرات ZnSe:Cu با درصدهای مختلف ناخالصی مس نیز قبل از افزودن TGA به محلول، از سولفات مس 6 میلی مولار به عنوان منبع ناخالصی استفاده شده است. مشخصه نگاری نمونه های سنتز شده توسط پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش-مرئی صورت گرفته است که نتایج نشان دهنده ی اندازه میانگین نانوذرات در حدود 2 نانومتر می باشد. پس از سنتز و مشخصه نگاری، به منظور ارزیابی خاصیت آنتی باکتریال نمونه ها، ابتدا باکتری های استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس را بر روی محیط کشت جامد مولر هینتون- آگار کشت داده و سپس دیسک های بارگذاری شده توسط نانوذرات بر روی آن ها قرار می گیرد. پس از گذشت زمان لازم در انکوباتور، میزان قطر ممانعت از رشد باکتری مؤید قدرت مهاری نانوذره مورد بررسی روی باکتری های مذکور می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که این نانوذرات دارای خاصیت آنتی باکتریایی مناسبی بر روی باکتری های گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس می باشند. که بیشترین فعالیت نانوذرات آلاییده، مربوط به درصد مس 75/0 روی باکتری استافیلو کوک اورئوس می باشد.