20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوذرات ZnSe و بررسی اثر pH محیط و زمان تابش امواج ماکروویو روی نورتابی آن ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نقاط کوانتومی، سلنید روی، آلاییدگی، نورتابی، چگالی دررفتگی ها
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این مقاله نانوذرات سلنیدروی (ZnSe) به روش گرمآبی ساخته و با استفاده از امواج ماکروویو رشد داده شده اند. شرایط محیط ساخت که محلول است (آب دیونیزه) و ساخت نانوذرات در آن انجام می گیرد در تعیین و تغییر ویژگی های آن ها نقش اساسی دارد و با کنترل و مهندسی این شرایط می توان موادی با ویژگی های مورد نظر و دلخواه و متناسب با کاربرد خاص تولید کرد. در اینجا، نانوذرات از واکنش بین یون سلنیوم و یون روی در حضور تیو-گلوکولیک اسید ساخته و پس از انجام واکنش، بوسیله ی آنالیز XRD اطمینان از تشکیل نانوذرات حاصل و فاز و همچنین اندازه ی آن ها مشخص شد. با استفاده از داده های آنالیز UV-Vis، گاف انرژی و نیز چگالی دررفتگی ها به دست آمد. هدف اصلی پژوهش، بررسی نورتابی نانوذرات با تغییر شرایط محلول بود که با استفاده از دستگاه طیف سنج Avantes که طیف نورتابی را به دست می دهد، بررسی گردید. با تغییر pH محلول به مقدارهای 8، 2/10، 2/11 و 12 و نیز تغییر مدت زمان تابش امواج ماکروویو، تغییراتی در نورتابی و نیز چگالی دررفتگی های نانوذرات مشاهده و گزارش گردید.