20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ناخالصی مس بر قابلیت آنتی باکتریایی نانوذرات ZnSe آلاییده به مس علیه باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات ZnSe، ZnSe:Cu، تابش مایکروویو، خاصیت آنتی باکتریایی، روش انتشار دیسک
سال 1397
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در پژوهش حاضر، ابتدا نانوذرات ZnSe:Cu با درصدهای مختلف ناخالصی مس (0، 1/0، 75/0 و 5/1 درصد) و همچنین ZnSe تحت تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه به روش آبی تهیه شده و سپس، خواص آنتی باکتریایی آن ها روی دو باکتری گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا، به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور سنتز نانوذرات مذکور، پودرهای سلنیوم و سدیم بوروهیدرید به عنوان مواد اولیه تهیه منبع یون سلنیوم و استات روی به عنوان منبع یون روی مورد استفاده قرار گرفته است. با تنظیم pH محلول روی مقدار 2/11، از تیوگلیکولیک اسید (TGA) به عنوان عامل پوششی جهت ممانعت از کلوخه ای شدن نانوذرات سنتز شده استفاده شده است. نتایج مشخصه نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش- مرئی محلول حاوی نانوذرات نشان دهنده گستره ی 14/2-94/1 برای اندازه نانوذرات و گاف حدودeV 65/3-5/3 می باشد. جهت مطالعه خاصیت آنتی باکتریایی نمونه ها، ابتدا باکتری های اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا بر محیط کشت مولر هینتون آگار تلقیح شد و سپس دیسک های بارگذاری شده توسط نانوذرات مورد مطالعه بر روی آن ها قرار گرفت. پس از گذشت 18 ساعت از ماندگاری نمونه های نهایی در انکوباتور، قطر هاله های ممانعت از رشد هر باکتری (میزان حساسیت آن ها) اندازه گیری شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که این نانوذرات دارای خاصیت آنتی باکتریایی قابل توجهی بر روی باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا می باشند و قابلیت استفاده در حوزه داروهای آنتی باکتری را دارا می باشند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین فعالیت نانوذرات آلاییده، مربوط به درصد ناخالصی مس 5/1 روی باکتری اشرشیا کولای می باشد. همچنین نمونه بدون ناخالصی تهیه شده تحت زمان تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه، دارای بیشترین فعالیت آنتی باکتریایی برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود.