20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مطالعه اثر غلظت نانو ذرات سلنید روی بر فعالیت آنتی باکتریال آنها در pH های مختلف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آنتی باکتریال> نانوذرات
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در پژوهش حاضر، نانو ذرات سلنید روی (ZnSe) به روش آبی در pH های 8، 2/10، 2/11 و 2/12 سنتز شده و توسط تابش امواج مایکروویو در مدت زما ن های تابش صفر و شش دقیقه رشد یافتند. خاصیت آنتی باکتریال این نانو ذرات با استفاده از زیست آزمون انتشار دیسک (در محیط کشت جامد مولر-هینتون-آگار) علیه باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس و باکتری های گرم منفی اشریشیا کولی و سودوموناس آئروژینوزا در دو حجم بارگذاری 70 و 140 میکرولیتر انجام شده است؛ نتایج نشان دادند که با افزایش زمان تابش از صفر به شش دقیقه منطقه مهار رشد باکتری توسط نانو ذرات در باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی افزایش یافته است؛ و بیشترین فعالیت آنتی باکتریال به حالات 2/11 و 2/10=pH اختصاص دارد. لازم به ذکر است، که بیشترین قطر هاله عدم رشد به حجم بارگذاری نانو ذرات 140 میکرولیتر برای باکتری گرم مثبت باکتری باسیلوس سرئوس با میانگین هاله عدم رشد 7/17 میلی متر اختصاص دارد.