20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مطالعه ی خواص نوری شیشه- سرامیکهایAg2O - TeO2-V2O5- حاوی نانو فازهای نقره
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شیشه سرامیک
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این کار، نمونه های توده ای و لایه ای ترکیبات آمورف xAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5 با درصدهای مولی 50 ≥ 0 ≤ x به ترتیب با روش سرمایش سریع مذاب و دمش ساخته شدند؛ که x درصد مولی Ag2O می باشد. سپس نمونه های حاصل تحت عملیات حرارتی ( بازپخت) قرار گرفته و شیشه-سرامیک های مطلوب تهیه شدند. برای بررسی خواص نوری نمونه ها، طیف های جذب اپتیکی لایه ها در بازه طول موجی 1100-190 نانومتر ثبت شدند. سپس گاف انرژِی شیشه – سرامیکهای حاصل از عملیات باز پخت، به روش مشتق انطباق طیف جذبی (DASF ) تعیین و پهنای حالت های دنباله ای نواری( انرژی اورباخ ) مشخص و مقادیر به دست آمده با مقادیر گزارش شده برای شیشه های متناظر مقایسه گردید.