20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ها pH سنتز شده در ZnSe تحلیل ویلیامسون-هال و شرر در برآورد مشخصههای ساختاری نانو ذرات و زمانهای مختلف تابش مایکروویو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سلنید روی
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

چکیده با استفاده از روش آبی سنتز و توسط تابش امواج مایکروویو رشد یافتهاند. مواد اولیه به کارگرفته شده پودر ) ZnSe( در این پژوهش، نانوبلورهای نیمرسانای سلنیدروی به عنوان عامل پوششی و مانع از کلوخهای شدن :TGA ( و تیوگلیکولیک اسید ) pH به عنوان تنظیم کننده : NaOH( سلنیوم، استات روی، محلول سدیم هیدروکسید های مختلف و pH 1/74-2/18 نشان می دهد. در این پژوهش، برای نمونههای سنتز شده در nm تشکیل نانوبلورها را با اندازه در حدود XRD ذرات( میباشند. نتایج و پهنای قله در نصف بیشینه ) D( اندازه نانوبلورها ،) 𝜀( کرنش شبکه ،) 𝛿( در دو زمان صفر و شش دقیقه تابش مایکروویو، مشخصههایی مانند چگالی دررفتگی دارای بهترین کیفیت بلوری میباشد. pH = 11/ به دو روش شرر و ویلیامسون_ هال مورد ارزیابی قرار گرفته است که نمونه با 2 ) 𝛽ℎ𝑘𝑙 یا FWHM( ارتفاع