20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی معادل دیفراوسیل ت اًزن اورشی ب لًتسمه در فرآیىد کلیدزوی برای ضیط اٍَی ویمرساوای وقر -ٌ تل رًیمی یاوادیمی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تلوریم
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

ت یْ ؿذ ت س ؽٍ ػشهایؾ ػشی هزاب، هقادل دیفشا ؼًیل ت اَصى ا رًشطی تر لَمضهی تر س ؽٍ Ag2O- TeO2- V2O دس ایی پظ ؾٍّ ، تشای ؿی اِّی یًوشػا اًی 5 الواى هحذ دٍ حل ؿذ. ایی کاس ت ه ؾٌ سَ تشسػی هذل سػا ًی هکا یًؼن کلیذص یً ایی ؿی اّ تا اػمفاد اص داد اّی تجشتی گضاسؽ ؿذ پییی کر سَ گشفر . دس ایی هحاػثا وً اًَِّ دس یک ذٌّػ همقاسى دس ؾًش گشفم ؿذ ک هیذاى الکمشیکی فو دَ تش ج ؿاس گشهای ط لٍ ایجاد ؿرذ دس فیلوراى جشیراى تر ن رًْا افورال گشدیذ. مًایج هحاػثا ًاى داد ک دس تالاتش اص یک هیذاى الکمشیکی تحشا یً )نػما (ًِ، گشهای ط لٍ دس فیلواى جشیاى دس وً افضایؾ هییاترذ پرغ اص هرذ صهراى تؼیاس ک تَا یّ، دها چگالی جشیاى ت ػشف )حذ دٍ 2 هیکش ثٍا یً (ِ دس فیلواى جشیاى افضایؾ هییاتذ. ت ؾًش هیسػرذ ، ایری افرضایؾ دهرا چگرالی جشیراى اًؿری اص تغییشا ػاخماسی دس فیلواى جشیاى الکمشیکی دس پذیذ کلیذص یً تاؿذ.