20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
زیست آزمون رقیق سازی سریالی برای تعیین فعالیت ضد باکتری شیشه و شیشه-سرامیکهای نقره تلوریمی- وانادیومی علیه باکتری های گرم منفی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سرامیک
سال 1398
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در کار حاضر، شیشه های اکسیدی سه مؤلفه ایxAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5 با درصدهای مولی x=0,10,20,30,40,50 با روش استاندارد فرونشانی سریع مذاب ساخته شده اند. سپس نمونه های تهیه شده تحت عملیات بازپخت قرار گرفته و به شیشه-سرامیک تبدیل شدند و اندازه نانو بلورکها براساس روش شرر محاسبه شده است. برای تعیین فعالیت ضد باکتری نمونه های شیشه ای و شیشه-سرامیکی از روش رقیق سازی سریالی علیه دو نوع باکتری گرم منفی اشریشیاکولای و کلبسیلا پنمونیه استفاده شده است. نتایج نشان داد که فعالیت ضد باکتری اشریشیا کولای، در نمونه شیشه-سرامیک با x=30، نسبت به سایر نمونه ها بیشتر است و در مورد باکتری کلبسیلا پنمونیه، نمونه شیشه-سرامیک باx=0 اثر مهار کنندگی وکشندگی باکتری بیشتری دارد.