20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مطالعه ویژگی های ساختاری نانوذرات ZnSe:Cu و هسته/پوسته ZnSe:Cu@ZnS رشد یافته به روش مایکروویو-همراه به روش های شرر، ویلیامسون-هال و نمودارهای کرنش-چگالی دررفتگی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

نانوذرات ZnSe:Cu و هسته/پوسته ZnSe:Cu@ZnS با درصدهای مختلف ناخالصی مس با استفاده از یک رویکرد آبی-فوتوشیمیایی سنتز شده و توسط تابش مایکروویو (MWIR)رشد داده شدند. در همه مراحل سنتز، آب دی یونیزه به عنوان حلال استفاده شد. بررسی ابعاد ساختاری نانوذرات مذکور توسط تحلیل XRD بر اساس روش-های شرر و ویلیامسون-هال صورت گرفت. الگوی XRD ساختار مکعبی زینک بلند را برای نانوذرات سنتز شده نشان داد که اندازه ای در محدوده nm 41/1-50/0 دارند. جابجایی اندک قله های پهن XRD برای نانوذرات ZnSe@ZnS نسبت به ZnSe تشکیل ساختار هسته/پوسته را تایید کردند و مشاهد شد که بین کرنش با چگالی دررفتگی رابطه مستقیم و بین اندازه ذرات با عرض کامل در نیم بیشینه رابطه ای معکوس وجود دارد. در این کار دریافته شد که تابش مایکروویو به طورکلی، منجر به رشد اندازه نانوذرات و کاهش میزان کرنش شبکه و درنتیجه کاهش چگالی دررفتگی می گردد و نمونه ZnSe:Cu(0.1%)با تابش مایکروویو دارای بهترین کیفیت بلوری است.