20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خواص نوری و تحلیل پهن شدگی قله های پراش پرتو ایکس در نانوبلورهای هم آلاییده ی ZnSe:Cu-Mn
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خواص نوری
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

دراین پژوهش، نانوبلورهای نیمرسانای ZnSe وZnSe:Cu(0.1%)-Mn بااستفاده از روش آبی سنتز شده اند. دراین روش، برای تهیه منبع یون سلنیوم، سدیم بوروهیدرید(NaBH4)و پودر سلنیوم در آب دیونیزه حل شدند؛این محلول به منبع یون روی در حضور تیوگلیکولیک اسید(TGA: به عنوان عامل پوششی مانع از کلوخه ای شدن ذرات)و محلول سدیم هیدروکسید(NaOH: به عنوان تنظیم کنندهpH) تزریق شد. با در نظر گرفتن ملاحظات ساختاری و نوری نانوذرات سنتزشده که در گزارشات پیشین ارائه شده است، برای بررسی تاثیر یون های فلزات واسطه به عنوان ناخالصی، منگنز و سولفات مس به ترتیب به عنوان منابع یون های منگنز و مس استفاده شدند. با تحلیل پهن شدگی قله های پراش پرتوایکس به روش های شرر و ویلیامسون- هال، مشخصه هایی مانند چگالی دررفتگی(δ)، کرنش شبکه(ε) و اندازه نانوبلورها(D) ارزیابی شدند. نتایج XRD و طیف سنجی فرابنفش - مرئی، تشکیل فاز نانو این نانوذرات را با اندازه ای در بازه ی 81/0 تا 87/1 نانومتر تایید نمود. گاف انرژی نمونه ها به روش دقیق مشتق انطباق طیف جذبی بدست آمده است که نشان دهنده ماهیت نیمرسانایی نمونه ها می باشد.