18 مرداد 1399
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانو ذرات فریت پایه منیزیم و تاثیر La بر فرایند تف جوشی، ویژگی های مغناطیسی و الکتریکی آن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فریت، مغناطیسی، نانو ذرات
سال 1398
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این پژوهش، تأثیر آلایش یونهای سه ظرفیتی لانتانیوم بر نانوپودرهای فریت منیزیم-مس- روی که با روش روش سل – ژل احتراقی تهیه شدند، مورد بررسی قرار گرفت. پودرهای تولید شده 0/030 ،0/005 ،0/ برابر با 00 x با مقادیر آلایش متفاوت Mg0.3Cu0.2Zn0.5Fe2-xLaxO مطابق با رابطهی 4 0( آلایش داده شدند. پس از آن، پودرهای تهیه شده بهصورت حلقههایی فشرده شدند و درون / و 045 کوره الکتریکی قرار داده شدند. با اتمام مرحلهی تفجوشی، تأثیر میزان آلایش بر ویژگیهای، میکروساختاری، ساختاری و مغناطیسی سرامیکهای تهیّه شده مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی و میکروسکوپ X ویژگیهای ساختاری و میکروساختاری نمونههای تولید شده از دستگاههای پراش پرتو الکترونی روبشی استفاده شد. برای بررسی ویژگیهای مغناطیسی استاتیکی و دینامیکی نمونهها از و امپدانس آنالایزر مورداستفاده گرفتند. نتایج LCR meter ، دستگاههای مغناطش سنج نمونه مرتعش دیده نمیشود. آلایش یونهای x قلهی اضافی در الگوی پراش پرتو La نشان دادند که با آلایش یونهای کاهش قابل ملاحظهای در مقادیر مغناطش اشباع و نفوذپذیری مغناطیسی نسبت به La سه ظرفیتی در ترکیب مقادیر ذکر شده بهتدریج کاهش مییابند؛ La نمونه بدون آلایش داشته است. با افزایش مقدار 0 درصد وزنی بیشترین مقدار چگالی، مغناطش اشباع و نفوذپذیری مغناطیسی / بهطوریکه نمونهی با 55 تغییرات کاملاً محسوسی در اندازهی دانهها La نشان دادند که با افزودن SEM را دارا میباشد. تصاویر و مورفولوژی سطح نمونهها ایجاد شده است.