29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ی اثر مهار رشد عصاره های استنی و اتانولی برگ گیاه آلوئه ورا Aspergillus parasiticus و Aspergillus flavus بر رشد قارچ های
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Aspergillus parasiticus ، Aspergillus flavus ، آلوئه ورا، فعالیت ضد قارچی
سال 1393
پژوهشگران حدیث طوافی ، آرش بابایی

چکیده

گیاهان دارویی منبع غنی از عوامل ضد میکروبی هستند. برگ گیاه آلوئه ورا به دلیل داشتن ترکیبات فنولی، ساپونین ها و آنتروکوئینون ها دارای فعالیت های ضد قارچی و ضد باکتریایی می باشد. باتوجه به پراکندگی گسترده ی در سطح جهان و آلودگی وسیعی که این قارچ ها می تواند بر مواد Aspergillus parasiticus و Aspergillus flavus غذایی ایجاد کنند، مهار کامل رشد این قارچ ها اجتناب ناپذیر است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضد قارچی Aspergillus parasiticus و Aspergillus flavus عصاره های استنی و اتانولی برگ گیاه آلوئه ورا بر رشد قارچ های بود. در این مطالعه از 2 حلال مختلف استن و اتانول به منظور عصاره گیری استفاده گردید. فعالیت ضد قارچی عصاره ها 2000 ،200 ،20 ،2 ، مورد بررسی قرار گرفت . عصاره ها در غلظت های 0 Agar Plate Diffusion Plate به روش میکرو لیتر بر 20 میلی لیتر محیط کشت مورد آزمایش قرار داده شدند. بیشترین فعالی ت ضد قارچی در غلظت های به A. flavus مذکور، در عصاره استنی دیده شد. در غلظت 2000 میکرو لیتر بر 20 میلی لیتر محیط کشت، مهار رشد %85 A. parasiticus طور کامل ﴿% 100 ﴾ و در غلظت 200 میکرولیتر بر 20 میلی لیتر محیط کشت، مهار رشد مشاهده شد. از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که، عصاره ی استنی آلوئه ورا می تواند به عنوان عامل ضد قارچی موثر نسبت به عصاره ی اتانولی باشد. A. parasiticus و A. flavus تری بر مهار رشد