14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین بارندگی با داده های بارشی و غیر بارشی ( مطلعه موردی : منطقه بیرجند )
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بارش، شبکه عصبی مصنوعی، داده هواشناسی، غیربارشی، بیرجند
سال 1394
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

اساساً پیش بینی بارش به سبب رفتار بسیار نامنظم و آسوب مندی که از خود نشان می دهد، دشوار، پیچیده و در عین حال حائز اهمیت است. از این رو، در پژوهش حاضر نیز بر آن شدیم تا توانمندی شبکه عصبی مصنوعی را در خصوص پیش بینی بارش، به بوته آزمایش گذاریم. بدین منظور اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند طی دوره 40 ساله ( 1971 تا 2010) به کار گرفته شد. هدفاین پژوهش مقایسه کاربرد داده های هواشناسی بارشی و غیربارشی در تخمین بارش منطقه مورد مطالعه بود. نتایج نشان داد که با کاربرد داده های بارشی، خطای برآورد شبکه عصبی مصنوعی 52/08 درصد با همبستگی 0/20 بود. در حالی که با کاربرد داده های هواشناسی غیربارشی، خطای شبکه عصبی مصنوعی به 30/90 درصد کاهش و ضریب همبستگی به 0/80 افزایش یافت. بنابراین می توان اظهار داشت، کاربرد داده های هواشناسی غیربارشی در تخمین بارش منطقه مطالعه، منجر به افزایش دقت شبکه عصبی مصنوعی می گردد.