14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خشکسالی هواشناسی استان همدان با استفاده از شاخص SPI
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خشکسالی، شاخص SPI ، بارش، مَذان.
سال 1395
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های هواشناختی و جدایی ناپذیر از شرایط اقلیمی کشورهای واقع در عرض های جنب حاره ای مثل ایران است. از اثرات خشکسالی می توان به کاهش بارندگی و به تبع آن کمبود و بحران منابع آب اشاره نمود. در پژوهش حاضر از شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) به منظور بررسی خشکسالی هواشناسی در استان همدان استفاده شد. بدین منظور اطلاعات بارندگی ثبت شده در شش ایستگاه هواشناسی وراینه، خمیگان، آغاجانبلاغی، نوژه، وسج و فرودگاه همدان طی سال های 1330 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بین ایستگاه های مورد مطالعه، کمترین میانگین بارندگی برابر 11/114 میلی متر به ایستگاه فرودگاه و بیشترین آن به ایستگاه وراینه با 26/546 میلی متر تعلق داشت. با بررسی شاخص خشکسالی SPI، بیشترین سال های خشک (11 سال) در ایستگاه خمیگان و کمترین آن (4 سال) در ایستگاه فرودگاه مشاهده شد. بادرنظرگرفتن محدوده توصیفی شاخص SPI، درصد وقوع خشکسالی شدید در ایستگاه های ورآینه، فرودگاه، آغاجان بلاغی، نوژه، خمیگان و وسج به ترتیب 22/2، 88/5، 3/8، 33/3، 25/6 و 1/4 درصد بود. در مجموع نتایج این مطالعه بیان گر استقرار وضعیت خشکسالی در سطح استان همدان طی سال های گذشته می باشد.