14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
معرفی برآورد برترین مدل تجربی تبخیر در سه اقلیم متفاوت همدان، مشهد و یزد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تبخیر، تشتک تبخیر، ایوانف، تیچومیروف، روابط خطا سنجی
سال 1395
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

فرایند تبخیر، یکی از مؤلفه های اصلی چرخه آب در طبیعت بشمار می رود. که به شدت تحت تاثیر پارامترهای اقلیمی دیگر می باشد.این تحقیق در ایستگاه های هواشناسی همدان، مشهد و یزد صورت گرفته است. در مطالعه حاضر از داده های روزانه هواشناسی سه ایستگاه طی دوره آماری 1992 تا 2010استفاده شد. نخست با استفاده از روابط تجربی مقدار تبخیر در هر یک از سه ایستگاه مورد مطالعه برآورد شد. روابط تجربی مورد استفاده شامل روش های ایوانف، هفنر، مارسیانو، شاهتین، مایر، پنمن، تیچومیروف، دفتر عمران آمریکا بود. پس از محاسبه تبخیر برآوردی مقادیر بدست آمده با تبخیر اندازه گیری شده توسط تشت تبخیر کلاس A مقایسه و واسنجی شد. که برای این منظور از روابط خطاسنجی و همبستگی استفاده شد. با توجه به نتایج برآورد شده روش ایوانف برترین روش در ایستگاه های مورد مطالعه شناخته شد و این برتری در ایستگاه یزد با 24/0 خطا نسبت به ایستگاه های همدان و مشهد که مقدار خطا 32/0 است مشهودتر می باشد.