14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات آماری مولفههای تولید، عملکرد و سطح زیرکشت انگور آبی در استان خراسان رضوی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اسفراین، انگور آبی، تولید، عملکرد، من کندال.
سال 1395
پژوهشگران مریم بیات ورکشی ، روح الله کریمی

چکیده

تعیین روند تغییرات مولفههای تولید، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات باغی در شناخت پتانسیل تولید و مدیریت تولید بسیار مهم است. در این تحقیق تجزیه و تحلیل روند تغییرات تولید سالانه ، عملکرد و سطح زیرکشت انگور آبی 17 شهرستان استان خراسان رضوی با آزمون ناپارامتری منکندال مورد ارزیابی قرار گرفت . نت ایج نشان داد در 24 درصد موارد، روند سطح زیر کشت انگور آبی این استان افزایشی معنیدار و در 18 درصد موارد، کاهشی معن یدار بود. کاهش تولید انگور آبی در 11 شهرستان از 17 شهرستان مورد مطالعه مشاهده شد که در 5 شهرستان، این کاهش معنیدار بود. روند تغییرات عملکرد انگور آبی در 24 درصد موارد، افزایشی معنیدار و تنها در شهرستان اسفرا ین بصورت معن یدار کاهش یافته بود. نتایج کلی نشان داد که در وضعیت فعلی، خطری از جانب کاهش سطح زیرکشت و کاهش عملکرد انگور آبی وجود ندارد. لیکن در صورت استمرار شرایط فوق در آینده میتواند مشکلزا باشد.