14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثر انسو بر تغییرات دبی رودخانههای استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استان همدان، انسو، دبی، النینو.
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر اقلیم بر دبی رودخانههای استان همدان میباشد. برای این منظور از دادههای دبی 5 ایستگاه آبسنجی و 9 شاخص مختلف انسو استفاده گردید. پس از دریافت دادهها، مقدار همبستگی بین شاخصهای انسو با دادههای دبی ایستگاههای آبسنجی با روش پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان داد که شاخص نوسانات جنوبی ) SOI ( دارای بیشترین همبستگی با دبی ایستگاههای آبسنجی استان همدان بود. بررسی تغییرات دبی در هر یک از فازهای النینو و لانینا نیز نشان داد که اثر فاز النینو بیش از لانینا بود، بهطوری که با وقوع فاز النینو، مقدار دبی ایستگاههای آبسنجی افزایش یافت.