14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تاثیزپذیری تراز آب زیرزمینی استان هرمزگان از پدیده انسو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
الینیو، تراز آب زیرزمینی، شاخص نوسان شمالی
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر پدیده انسو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی ماهانه 11 چاه پیزومتری واقع در استان هرمزگان پرداخته شد. نتایج نشان داد که از بین 10 شاخص مختلف انسو، بیشترین همبستگی تراز آب زیرزمینی استان هرمزگان به شاخص نوسان شمالی (NOI) تعلق داشت. به طوری که درصد چاه های دارای همبستگی معنی دار تراز آب زیرزمینی با شاخص NOI در استان هرمزگان برابر با 55 درصد بود. مقایسه مقدار همبستگی تراز آب زیرزمینی چاه های پیزومتری با فازهای ال نینو و لانینا نشان داد که اثر فاز ال نینو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی بیش از فاز لانینا بود. به گونه ای که تعداد ایستگاه های دارای همبستگی معنی دار تراز آب زیرزمینی با فاز ال نینو به مراتب بیش از فاز لانینا بود. نتایج بررسی درصد تغییرات تراز آب زیرزمینی چاه های پیزومتری استان در فاز لانینا نسبت به فاز ال نینو نیز بیان گر عدم وجود رفتار هماهنگ و مشابه در ایستگاه های مورد مطالعه بود.