14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر سطح آب زیرزمینی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آب زیرزمینی، خشکسالی،PNI، GRI.
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نوساناتعمق آب زیرزمینی تحت تاثیر خشکسالی هواشناسی در آبخوان کمیجان بود. بدین منظور با دریافت اطلاعات 32 چاه پیزومتری و سه ایستگاه هواشناسی کمیجان، قهاوند و خنداب واقع در محدوده آبخوان، اثر خشکسالی هواشناسی از طریق شاخص خشکسالی درصد نرمال(PNI) بر شاخص آب های زیرزمینی (GRI) مطالعه گردید. نتایج همبستگی بین شاخص خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی نشان داد این دو شاخص در 25/31 درصد دارای همبستگی معنی دار در سطح اطمینان 95 و 99 درصد بودند. همچنین نتایج نشان داد خشکسالی با تاخیر 9 ماهه در آب زیرزمینی بروز می کند.مقایسه میانگین عمق آب در سال های خشک و تر نیز بیانگر آن بود که وقوع خشکسالی منجر به افزایش عمق آب زیرزمینی به میزان 17/1 متر شد.کمترین میزان اختلاف عمق آب زیرزمینی بین سال های تر و خشک در پیزومتر کلوان و بیشترین اختلاف در پیزومتر میلاجرد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میزان همبستگی بین شاخص خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی نیز به ترتیب به پیزومتر های امام زاده عباس و کوزره قزیلجه تعلق داشت.