14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پدیده انسو و خشکسالی در منابع آب زیرزمینی نیمه شرقی کشور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ال نینو، شاخص نوسان جنوبی، شاخص نوسان شمالی، شاخص چند متغیره انسو.
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی(استاد راهنما)

چکیده

تغییر جهانی اقلیم موضوعی است که طی چند دهه گذشته توجه پژوهشگران زیادی را در سراسر جهان، به خود جلب کرده است. انجام پژوهش های مرتبط با تغییر اقلیم برای آمادگی هر چه بیشتر جهت مقابله و کاهش هزینه های خسارت بار ناشی از این تغییر، ضروری می باشد. در این مطالعه به بررسی اثر پدیده انسو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی ماهانه 55 چاه پیزومتری واقع در استان های اصفهان، هرمزگان، کرمان، شیراز، سمنان، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی پرداخته شد. نتایج نشان داد که از بین 10 شاخص مختلف انسو، بیشترین همبستگی تراز آب زیرزمینی استان اصفهان به شاخص چند متغیره انسو (MEI)، کرمان و سمنان به شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بقیه ی ایستگاه ها به شاخص نوسان شمالی (NOI) تعلق داشت. مقایسه مقدار همبستگی تراز آب زیرزمینی چاه های پیزومتری هر استان با فازهای ال نینو و لانینا نشان داد که اثر فاز ال نینو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی در همه استان ها بیش از فاز لانینا بود. به گونه ای که تعداد ایستگاه های دارای همبستگی معنی دار تراز آب زیرزمینی با فاز ال نینو به مراتب بیش از فاز لانینا بود. اثر فاز ال نینو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی در اصفهان 64 درصد، هرمزگان 36 درصد، یزد 80 درصد، خراسان جنوبی،کرمان، سمنان و خراسان شمالی 100 درصد و خراسان رضوی 54 درصد بود. لیکن در شیراز اثر ال نینو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی هیچ یک از ایستگاه ها معنی دار نبود. نتایج بررسی درصد تغییرات تراز آب زیرزمینی چاه های پیزومتری هر استان در فاز لانینا نسبت به فاز ال نینو نیز بیان گر عدم وجود رفتار هماهنگ و مشابه در ایستگاه های مورد مطالعه بود. همچنین در اکثر ایستگاه ها، اثر خشک سالی بر ترازآب زیرزمینی با تأخیر ماهانه همراه بوده و فاز ترسالی تأثیر بیشتری بر میزان تراز آب زیرزمینی داشت.