14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از مدل شبکه عصبی، عصبی-فازی و عصبی موجک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دشت تبریز، سطح آب زیرزمینی، موجک، عصبی-فازی
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

زوم توجه به آبهای زیرزمینی و مدیریت بهینه آن برای کشوری با موقعیت ایران امری لازم است. مدیریت بهینه آبهای زیرزمینی مستلزم داشتن اطلاعات دقیقی از تغییرات سطح آب زیرزمین است. هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با کمک مدل شبکههای عصبی، سیستم استنتاج فازی-عصبی و عصبی-موجک با استفاده از ورودی سری زمانی دادههای سطح آب زیرزمینی است. نتایج نشان داد که عملکرد مدل عصبی- موجک در شبیهسازی سطح آب زیرزمینی بهتر از سایر روشها بود. بهطوری که مقدار مجذور میانگین مربعات خطای نرمال ( )NRMSEو ضریب همبستگی در مدل عصبی-موجک به ترتیب 0/000و 0/99بدست آمد. پس از روش عصبی- موجک، مدلهای عصبی و عصبی- فازی بهترتیب در اولیتهای بعدی قرار داشتند.