14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی مسیر جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان–بهار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی آبخوان، گرادیان هیدرولیکی، جریان آب زیرزمینی
سال 1397
مجله سلامت و محیط زیست
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

زمینه و هدف: آب زیرزمینی جز منابع بس��یار مهم برای ادامه حیات موجودات زنده اس��ت. از اینرو مدلسازی آب زیرزمینی اهمیت ویژهای در مدیریت و برنامهریزی هر منطقه دارد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات زمین شناسی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی، به شبیهسازی عددی مسیر جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان - بهار با استفاده از نرمافزار GMSپرداخته شد. روش بررسی: در این بررسی، ابتدا مدل سهبعدی هیدرولوژیکی دشت همدان - بهار تهیه و سپس جریان در دشت با کد عددی MODFLOWشبیهسازی گردید. پس از شبیهسازی جریان، کالیبره کردن مدل به روش سعی و خطا انجام گرفت. تخمین مسیر جریان آب زیرزمینی نیز با استفاده از کد عددی MODPATHصورت گرفت. نهایتا مناطق تسخیر چاههای مورد مطالعه و جهت حرکت آب زیرزمینی با زمان حرکتهای مختلف ترسیم گردید. یافتهها: اختلاف سطح آب مشاهده شده و شبیهسازی شده در محدوده مجاز ± 35 mبهعنوان دامنه مطلوب بود. تخمین مسیر جریان آب زیرزمینی با کد عددی MODPATHنشان داد که در حرکت رو به جلو، طولانیترین مسیر انتقال جریان 43400 mو در حرکت رو به عقبm 8270/674بهعنوان طولانیترین مسیر انتقال جریان مشخص گردید. نتایج شبیهسازی انتقال مسیر جریان آب زیرزمینی گویای این واقعیت بود که انتقال جریان از مرز آبخوان به سمت مرکز و خروجی آبخوان همسو با گرادیان هیدرولیکی بود. نتیجهگیری: در مجموع میتوان اظهار داشت، ادامه روند فعلی جریان آب زیرزمینی، افزایش سطح آلودگی آبخوان را در پی خواهد داشت که خسارتهای جبران ناپذیری به سفره آب زیرزمینی وارد خواهد نمود