14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیرپذیری تراز آب زیرزمینی از پدیده انسو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
النینو، تراز آب زیرزمینی، شاخص نوسان شمالی، شاخص چندمتغیره انسو
سال 1397
مجله تحقیقات منابع آب ایران
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

ر این مطالعه به بررسی اثر پدیده انسو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی ماهانه 22چاه پیزومتری واقع در دو استان اصفهان و هرمزگان پرداخته شد. نتایج نشان داد که از بین 11شاخص مختلف انسو، بیشترین همبستگی تراز آب زیرزمینی استان هرمزگان و اصفهان بهترتیب به شاخص نوسان شمالی ( )NOIو شاخص چند متغیره انسو ( )MEIتعلق داشت، بهطوری که درصد چاههای دارای همبستگی معنیدار تراز آب زیرزمینی با شاخص MEIدر استان اصفهان برابر 22درصد و در استان هرمزگان با لحاظ شاخص NOI برابر 55درصد بود. مقایسه مقدار همبستگی تراز آب زیرزمینی چاههای پیزومتری هر استان با فازهای النینو و لانینا نشان داد که اثر فاز النینو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی هر دو استان بیش از فاز لانینا بود، بهگونهای که در هر دو استان تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار تراز آب زیرزمینی با فاز النینو به مراتب بیش از فاز لانینا بود. در استان اصفهان، اثر فاز النینو بر تغییرات تراز آب زیرزمینی بیش از استان هرمزگان مشاهده گردید ( 26درصد در مقابل 62درصد). نتایج بررسی تغییرات تراز آب زیرزمینی چاههای پیزومتری در فاز لانینا نسبت به فاز النینو نیز بیانگر عدم وجود رفتار هماهنگ و مشابه در ایستگاههای مورد مطالعه بود