14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کشت نخود در استان کرمانشاه از دیدگاه آب مجازی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آب مجازی، تجارت آب، سود اقتصادی، نخود، نیاز آبی
سال 1397
پژوهشگران مریم بیات ورکشی(استاد مشاور)

چکیده

برخی محققین تجارت آب مجازی را به عنوان راهکاری جهت مقابله با بحران کم آبی در کشور های خشک و نیمه خشک پیشنهاد نموده اند. در سال های اخیر مفاهیم آب مجازی و تجارت آب مجازی در کشور ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آب مجازی محصول نخود و برآورد سود اقتصادی آن در سطح استان کرمانشاه و سه شهرستان کنگاور، سرپل ذهاب و روانسر می باشد. در مطالعه حاضر آب مجازی برای محصول نخود طی دوره ی 10 ساله زراعی (سال های 1385 تا 1394) برای شهرستان های مورد نظر برآورد گردید. برای این منظور آب مورد نیاز برای تولید محصول نخود با توجه به داده های هواشناسی آن منطقه محاسبه گردید. میانگین عملکرد محصولات کشاورزی در سطح هر کدام از شهرستان ها از سازمان جهاد کشاورزی استان اخذ گردید. میزان آب مجازی محصول مورد نظر در هریک از شهرستان ها با توجه به نیاز آبی و عملکرد محصول محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان متوسط آب مجازی برای محصول نخود در سطح شهرستان های کرمانشاه، کنگاور، سرپل ذهاب و روانسر طی دوره 10 ساله آماری به ترتیب 10/5، 26/4، 85/5 و 51/5 متر مکعب آب به ازای هر یک کیلوگرم محصول تولیدی می باشد. نتایج محاسبات ارزش اقتصادی آب مجازی نیز نشان داد که بیش ترین درآمد حاصل از فروش محصول نخود به ترتیب مربوط به شهرستان های کرمانشاه، روانسر، سرپل ذهاب وکنگاور بوده است.