17 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر خشکسالی و پدیده انسو بر تغییرات جریان آب های سطحی در دو استان همدان و زنجان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ال نینو، ایستگاه هیدرومتری، شاخص بارش استاندارد شده، شاخص نوسانات جنوبی انسو.
سال 1398
مجله پژوهشهای دانش زمین
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

نقش پدیده انسو و خشکسالی بر دبی ایستگاه های هیدرومتری دو استان همدان و زنجان طی دوره آماری 32 ساله) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) و 9 شاخص انسو شامل SOI, PNA, MEI, NINO3, NINO4, NINO1+2, NINO3.4, TNI و SST از سال 1981 تا 2012 میلادی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه اثر شاخص های مختلف انسو بر تغییرات دبی نشان داد که بیشترین همبستگی به شاخص نوسان جنوبی (SOI) تعلّق داشت. همچنین اثر انسو بر تغییرات دبی ایستگاه های هیدرومتری به مراتب بیش از اثر خشکسالی بود. به طوری که میانگین درصد ایستگاه های دارای همبستگی معنی دار با شاخص SOI در استان های همدان و زنجان به ترتیب 5/36 و 42/42 درصد بود. درحالی که متوسط درصد ایستگاه های دارای همبستگی معنی دار با شاخص SPI برای استان های همدان و زنجان به ترتیب 5/24 و 83/24 بدست آمد. ضمن آن که اثر فاز ال نینو نیز افزایش دبی ایستگاه های هیدرومتری را به دنبال داشت.