25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر قارچ اندوفیت P. indica بر بیان پروتئین های دخیل در فرایند انتقال پیام تحت تنش خشکی در گیاه جو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خشکی، اندوفیت، P. indica، پروتئومیکس، پیام رسانی.
سال 1391
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

خشکی یکی از مهم ترین موانع تولید محصولات زراعی در جهان می باشد. با استفاده از قارچ های میکوریزی اندوفیت می توان تحمل گیاهان به تنش های غیرزیستی را افزایش داد. یکی از این قارچ ها، قارچ اندوفیت Piriformospora indica می باشد که توانایی تحریک رشد و افزایش مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی را دارد. در این پژوهش از تکنیک پروتئومیکس برای تعیین مکانیزم مولکولی مقاومت القاء شده در گیاهان جو تحت تنش خشکی استفاده شد. گیاهچه ها با قارچ تلقیح شده و 14 روز بعد از تلقیح، سه سطح تنش (F.C.، 50% F.C. و 25% F.C.) در آنها القا شد. 28 روز بعد از تلقیح، نمونه های برگی جمع آوری و پروتئوم آنها استخراج گردید. نتایج بررسی پروتئوم گیاهان تلقیح شده با قارچ نشان داد که قارچ بر بیان 3 پروتئین دخیل در فرایند پیام رسانی تاثیر دارد که پروتئین TCTP یکی از پروتئین های مهم در چرخه سلولی می باشد که به تازگی نقش آنها در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاه آرابیدوپسیس بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که قارچ P. indica ممکن است باعث القای مقاومت سیستماتیک به تنش خشکی گردد.