25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خشکی، نشاسته، قندهای محلول، P. indica .
سال 1392
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

با استفاده از قارچ های میکوریزی اندوفیت می توان تحمل گیاهان به تنش های غیرزیستی را افزایش داد. قارچ اندوفیت Piriformospora indica توانایی تحریک رشد و افزایش مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی را دارد. این پژوهش به بررسی تاثیر قارچ اندوفیت P. indica بر میزان زیست توده، نشاسته و قندهای محلول در گیاهان جو و تاثیر آن در بهبود رشد و افزایش مقاومت به تنش خشکی می پردازد. گیاهچه ها با قارچ تلقیح شده و 14 روز بعد از تلقیح، سه سطح تنش (F.C.، 50% F.C. و 25% F.C.) در آنها القا شد. 28 روز بعد از تلقیح، پس از اندازه گیری وزن خشک و تر نمونه ها، نشاسته و قندهای محلول آنها استخراج گردید. نتایج حاصله نشان داد که قارچ P. indica سبب افزایش زیست توده قسمت های هوایی و ریشه گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد در شرایط نرمال و تنش خشکی گردیده است. قارچ محتوای نشاسته و قندهای محلول گیاهان تلقیح شده را افزایش داد. در مجموع نتایج نشان داد که قارچ مقاومت گیاهان جو را به تنش شوری افزایش داده است.