25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تنش اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی سه رقم انگور تحت دمای پایین.
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فعالیت آنتی اکسیدانی، تنش سرما، محفظه سرمادهی، مالون دی آلدهید، انگور
سال 1396
پژوهشگران مهدی قبولی ، روح الله کریمی

چکیده

در این مطالعه تغییرات غلظت پراکسیداسیون لیپیدهای غشا، پراکسید هیدروژن به عنوان نشانگرهای زیستی تخریب غشا و تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز سه رقم انگور Vitis Vinifera L. شامل بی دانه قرمز (متحمل به سرما)، بی دانه سفید (نیمه متحمل به سرما) و فلیم سیدلس (حساس به سرما) تحت شرایط تنش سرما در یک محفظه سرمادهی قابل برنامه ریزی مطالعه گردیده است. بعد از رسیدن گیاه به طور متوسط 15 برگی بوته های انگور تحت تنش سرمای 0، 4، 4- درجه سانتی گراد قرار گرفتند و با گیاهان شاهد که در دمای 24 درجه سانتی گراد نگهداری شده بودند، مقایسه شدند. بر اساس نتایج اختلاف معنی داری بین ارقام از نظر صفات اندازه گیری شده مشاهده شد. افزایش قابل توجهی در میزان مالون دی آلدهید و غلظت پراکسید هیدروژن با کاهش دما از 4 تا 4- درجه سانتی گراد در تمام رقم های انگور مشاهده گردید. در رقم بی دانه قرمز مقدار مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن در اثر قرار گیری در معرض تنش سرما نسبت به دو رقم دیگر بی دانه سفید و فلیم سیدلس کمتر بود. در شرایط دمای صفر درجه سانتی گراد رقم بی دانه قرمز بیشترین فعاالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز را داشت، به گونه ای که مقدار سایر ارقام بود. در کل در رقم متحمل به سرما تنش اکسایشی کمتری مشاهده شد که با فعالیت بیشتر آنزیم های آنتی اکسیدان مشاهده شده در این رقم تحت تنش سرما همبستگی داشت