25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید نوترکیب پپتید ضد میکروب لاکتوشیمر در سیستم بیان ریشه موئی گیاه توتون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پپتید ضد میکروب لاکتوشیمر، ریشه مویی، فعالیت ضد میکروبی، باکتری های بالینی
سال 1396
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها و ظهور سویه های مقاوم جدید تبدیل به چالشی مهم در حوزه پزشکی شده است. پپتید های ضد میکروبی به خاطر فعالیت قوی ضد میکروبی، اثرات جانبی کمتر و خطر کمتر در توسعه سویه های مقاوم به عنوان جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک ها مورد توجه قرار می گیرند. پپتید لاکتوشیمر متشکل از دو پپتید ضد میکروب لاکتوفریسین و لاکتوفرامین با منشا جانوری بوده و فعالیت ضد باکتریایی بالایی علیه باکتری ها نشان داده است. در این تحقیق، توالی پپتید بر اساس ترجیح کدونی توتون بهینه سازی شده، به صورت مصنوعی در ناقل pBI121 سنتز شده و به روش اگروباکتریوم به گیاه توتون انتقال داده شده و ریشه های مویی تراریخت بازایی شد. اثبات انتقال و بیان پپتید با واکنش PCR و RT-PCR تایید شد. تولید نوترکیب پپتید در ریشه مویی به روش SDS-PAGE بررسی و تایید شد. فعالیت ضد میکروبی پپتید با استفاده از پروتئین کل استخراج شده از ریشه های تراریخت و به روش هاله ممانعت رشد علیه باکتری های بیماری زای انسانی شامل Escherichia coli و staphylococcus aureus اثبات شد.