25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییر بیان microRNAهای کنترل کننده برخی فاکتورهای رونویسی در برنج تیمار شده با قارچ Piriformospora indica در شرایط تنش خشکی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اندوفیت، مقاومت به تنش خشکی، میکرو آر. ان. آ ها، تنظیم پس از نسخه برداری بیان ژن
سال 1396
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

تنش های غیرزیستی از جمله خشکی و شوری، از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان زراعی می باشند. با تغییرات ایجاد شده در شرایط آب و هوایی، نقش تنش ها در محدودیت تولید و عملکرد در حال افزایش است. در گیاهان، پاسخ به تنش های محیطی در تمام سطوح اتفاق می افتد که شامل پاسخ های سلولی، تغییر متابولیسم و تغییر در سطح مولکولی می باشد. تنظیم بیان ژن در سطح پس از نسخه برداری از طریق میکرو آر. ان. آ ها یکی از مکانیزم های دفاعی گیاهان در برابر تنش های محیطی می باشد. قارچ اندوفیت Piriformospora indica یکی از میکروارگانیسم های مفید است که از دامنه میزبانی وسیع و خاصیت تحریک کنندگی رشد گیاه برخوردار می باشد و مقاومت گیاهان را به تنش های زیستی و غیرزیستی افزایش می دهد. در این پژوهش، اثرات تلقیح با قارچ P. indica و تنش خشکی بر بیان دو میکرو آر. ان. آ مهم، miR159 و miR396، در گیاهان برنج بررسی گردید. برای این منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت که تیمارها شامل سطوح مختلف تنش خشکی و تلقیح با قارچ بود. نتایج، الگوی بیان متضاد را در miR396 (کاهش بیان) و miR159 (افزایش بیان) تحت شرایط تنش خشکی نشان داد. با اینحال، هر دو میکرو آر. ان. آ تحت تاثیر تلقیح با قارچ افزایش بیان داشتند. تحت شرایط تنش خشکی، تیمار با قارچ باعث افزایش معنی دار بیان miR396 و miR159 گردید. تنظیم رشد، حساسیت به تنش خشکی و افزایش کارایی استفاده از آب در گیاه، مستقیما توسط فاکتورهای رونویسی MYB و GRF کنترل می گردند. بنابراین تغییر قابل توجه در بیان miR159 و miR396 می توانند از طریق تنطیم بیان این فاکتورهای رونویسی به افزایش مقاومت گیاه در شرایط تنش خشکی منجر شود.