25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ناخالصی مس بر قابلیت آنتی باکتریایی نانوذرات Znse آلاییده به مس علیه باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات ZnSe، ZnSe:Cu، تابش مایکروویو، خاصیت آنتی باکتریایی، روش انتشار دیسک
سال 1397
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

در پژوهش حاضر، ابتدا نانوذرات ZnSe : Cu با درصدهای مختلف ناخالصی مس(0، 1/0، 75/0 و 5/1 درصد) و همچنین ZnSe تحت تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه به روش آبی تهیه شده و سپس، خواص آنتی باکتریایی آنها روی دو باکتری گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا، به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور سنتز نانو ذرات مذکور، پودرهای سلنیوم و سدیم بوروهیدرید به عنوان مواد اولیه تهیه منبع یون سلنیوم و استات روی به عنوان منبع یون روی مورد استفاده قرار گرفته است. با تنظیم pH محلول روی مقدار 2/11، از تیوگلیکولیک اسید (TGA) به عنوان عامل پوششی جهت ممانعت از کلوخه ای شدن نانوذرات سنتز شده استفاده شده است. نتایج مشخصه نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش - مرئی محلول حاوی نانوذرات نشان دهنده گستره ی 14/2-94/1 برای اندازه نانوذرات و گاف حدود eV 65/3-5/3 می باشد. جهت مطالعه خاصیت آنتی باکتریایی نمونه ها، ابتدا باکتری های اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا بر محیط کشت مولر هینتون آگار تلقیح شد و سپس دیسک های بارگذاری شده توسط نانوذرات مورد مطالعه بر روی آنها قرار گرفت. پس از گذشت 18 ساعت از ماندگاری نمونه های نهایی در انکوباتور، قطر هاله های ممانعت از رشد هر باکتری (میزان حساسیت آنها) اندازه گیری شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که این نانوذرات دارای خاصیت آنتی باکتریایی قابل توجهی بر روی باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا می باشند و قابلیت استفاده در حوزه داروهای آنتی باکتری را دارا می باشند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین فعالیت نانوذرات آلاییده، مربوط به درصد ناخالصی مس 5/1 روی باکتری اشرشیا کولای می باشد. همچنین نمونه بدون ناخالصی تهیه شده تحت زمان تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه، دارای بیشترین فعالیت آنتی باکتریایی برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود.