25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تیمار Piriformospora indica بر روی دو رقم حساس و مقاوم گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تلقیح قارچ، تنش خشکی، محتوی نسبی آب، گوجه فرنگی
سال 1397
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب است. یکی از راهکارهای مناسب در کشاورزی پایدار برای مقابله با تنش خشکی، برقراری رابطه همزیستی گیاهان با قارچ های میکوریزی می باشد. این پژوهش به بررسی اثر همزیستی قارچ اندوفیت Piriformospora indica در افزایش مقاومت گیاه گوجه فرنگی () Lycopersicon) (esculentum به تنش خشکی می پردازد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور شامل دو سطح قارچ (تلقیح و عدم تلقیح) و دو سطح خشکی( ظرفیت زراعی و 50٪ درصد ظرفیت زراعی) و دو رقم (حساس و مقاوم) با سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که تیمار قارچ P. indica تاثیر مثبتی بر روی برخی صفت های گیاه نسبت به گیاه شاهد داشته است، بطوریکه وزن تر و خشک اندام های هوایی در گیاه تلقیح شده نسبت به شاهد در هر دو رقم افزایش یافته است. همچنین در شرایط تنش محتوای آب نسبی در رقم مقاوم تلقیح شده نسبت به تلقیح نشده بالاتر بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق چنین استنباط می شود، قارچ P. indica سبب افزایش نسبی تحمل به تنش در گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد شد.