25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اندوفیت؛ کشاورزی پایدار؛ کلونیزاسیون؛ تلقیح؛ بیوماس
سال 1394
مجله پژوهش کشاورزی - دانشگاههای منطقه غرب
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

قارچ­های میکوریزی با فراهم نمودن سطح جذب کننده وسیع تر برای انتقال عناصر غذایی موجود در خاک به ریشه گیاهان، سبب بهبود رشد گیاه می گردند. قارچ P. indica به عنوان یک قارچ اندوفیت شبه میکوریزی باعث تحریک رشد بسیاری از گونه های گیاهی گردیده و همچنین مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی را افزایش می دهد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی امکان کلونیزاسیون ریشه گیاه برنج توسط قارچ اندوفیت P. indica و تأثیر آن در بهبود رشد و افزایش برخی پارامترهای مورفولوژیکی گیاه برنج در شرایط نرمال و تنش بود. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه پژوهشکده بیوتکنولوژی اصفهان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح قارچ (تلقیح و عدم تلقیح) و 3 سطح خشکی (ظرفیت زراعی، 25% ظرفیت زراعی و 50% ظرفیت زراعی) بود. نتایج حاصله نشان داد که قارچ P. indica قادر به کلونیزاسیون ریشه گیاه برنج می باشد و تلقیح با قارچ سبب افزایش بیوماس قسمت های هوایی و ریشه گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد گردید، به طوری که در شرایط تنش خشکی شدید وزن خشک اندام هوایی و ریشه در گیاهان تلقیح شده نسبت به شاهد به ترتیب 47 و 63 درصد افزایش نشان داد. همچنین در شرایط تنش شدید محتوای نسبی آب گیاهان تلقیح شده 19% بالاتر بود. نتایج بر نقش مؤثر این قارچ در بهبود خصوصیات گیاه برنج تحت شرایط تنش خشکی به ویژه در شرایط تنش شدید (25% ظرفیت زراعی) دلالت داشت. با توجه به این نتایج به نظر می رسد برنج نیز یکی از میزبان های این قارچ محسوب می شود و قارچ می تواند امکان کشت برنج را در سایر مناطق ایران فراهم آورد. همچنین بهبود رشد در گیاهان تلقیح ­شده نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی را در کشت برنج کاهش خواهد داد.